Aktuellt

RETRII-pilot nr1:

Förkommersiella laddplatser för Test av tunga fordon

Vill du veta mer kan du se en utförligare film här: https://youtu.be/a-UGvAtSMNU

Den 12 Januari bjöd SPGA och LTU, samt en lång rad samverkansparter till en invigning av en förkommersiell laddplats för tunga fordon. Grundmotivet till detta pilotprojekt är ett snabbt växande intresse för laddbara fordon på tunga sidan. Men projektet skall även, med stöd från regionen, bygga ny kunskap om breddinförandet av elektromobilitet i samhället samt, ur ett regionalt perspektiv, forma en idéskiss kring framtida värdekedjor inom nämnda område.

 

Laddinfrastrukturen inne på testanläggningarna överträffar påtagligt den publika laddinfrastrukturen i Norrbotten. Men 5-10% av testfordonen körs på allmänna vägar.

”Den region i världen som årligen samlar flest automotive-aktörer borde självklart vara väldens främsta även när det gäller publik laddinfrastruktur”, säger Robert Granström, Ordf. för SPGA och fortsätter – ”Så är det inte idag, men RETRII-arbetet leder en utveckling i den riktningen och tillika mot en testbädd för att studera hur ett lokalt elnät påverkas av laddning”.

Siktet är med andra ord inställt på integrationsprovning och fordonstest samtidigt.

-”Vi på Scania ser ett tydligt växande behov av anpassade laddplatser med mycket kraftfulla laddare för tyngre lastbilar och bussar. De 350 kW-laddare som nu installeras är på denna effektnivå dock bara en början på att uppfylla det behovet. Säger Nils-Gunnar Vågstedt, forsknings- och innovationsdirektör vid Scania”.

Under invigningen kommer Nils-Gunnar att redogöra för nuläge och framtid i branschen, tillsammans med Eva Kvist Östgren, chef för ABB E-mobilty. Eva tillägger: -”Tekniken för laddning utvecklas ständigt och vi har idag en bred portfölj av laddare som tillgodoser olika behov. Efterfrågan ökar i allt högre takt av ultrasnabb laddning med höga effekter för både tunga fordon och personbilar. De laddare som vi leasar till siterna i Arvidsjaur och Kiruna är specialbyggda för att snabbt kunna möta behovet från den tunga sektorn denna vinter. Vi ser fram emot att till kommande säsonger kunna samverka med TestInfra AB för att fortsätta öka laddkapaciteten i området”.

Redan nu förs ett resonemang om semipublik laddning, med det övergripande målet att väva samman testverksamhetens laddbehov med den publika laddningen i regionen.

-”Vi är mycket belåtna med ABBs lösningsorienterade tillvägagångsätt, säger Michael Lindeman, Ordf. för det nystartade bolaget TestInfra Sweden AB. Han fortsätter. -Vi hoppas att fler skall inspireras av avtalet mellan TestInfra Sweden och ABB. Det är otroligt mycket som skall testas på kort tid. En lösning finns på plats för denna vinter, men sen har vi bara 7 testvintrar på oss fram till 2030”.

Norrbotten är just nu ett skyltfönster ut mot övriga världen när det gäller den gröna hållbara omställningen. –”Elektrifiering av fordon är en del av detta och avgörande för att nå en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. Detta är en angelägenhet för hela Sverige och Världen”, säger Linda Nilsson, Ordförande för Norrbottens Handelskammares Logistikråd.

Omställning till grön energi och adderat till detta, integrationen av elektromobilitet i samhället, gör att transportsektorn både erbjuder problem och möjligheter. Sarah Rönnberg, bitr. Professor vid avd. Energivetenskap på LTU, exemplifierar.

– ”Laddeffekt motsvarande 20-30 villors effektbehov låter kanske inte så märkvärdigt. Men ett mellanstort datacenters påverkan på elnätet får stor uppmärksamhet och när laddning av ett tungt fordon ligger på samma nivå blir det ett minst lika intressant område att studera. Vi behöver grunddata kring laddmönster, elkvalitet, störningar, mm, för att på sikt kunna släta ut effekttoppar. Vintertestregionens höga andel av laddbara fordon i elnätet är därför högintressant”.

 Nils-Olov Lindfors, Regionråd vid Region Norrbotten summerar: – ”Detta pilotprojekt tillför ytterligare strukturell grund till den elektrifieringsomställning som leds av Norr-och Västerbotten. Blir intressant att följa test- och fordonsbranschens samverkan med aktörer som: El och Styr i Norr AB, KWatt AB, Elservice Kiruna, Arvidsjaurs Golfklubb, Jakobssons fastigheter, mfl. Därtill mycket glädjande med regional utväxling från LTU:s internationellt erkända elkraftskompetens. En början på ytterligare infrastruktursatsningar till gagn för testverksamheten, regionens näringsliv och det allmänna”.

Ett andra liv för elbilsbatteriet

Inom ramen för projektet TRE-m, med stöd från EU:s regionala utvecklingsfond, Sparbanken, Längmanska företagarfonden och Region Norrbotten, genomförs en demonstration, den 18/11, kl. 14.00-15.00 vid Arctic Falls Testanläggning i Vitberget. Temat är framtidens hållbara samhälle. Demonstrationen sker i samverkan mellan SPGA, LTU och Norrbottens bildemontering.

Nästan allt bly i traditionella startbatterier går idag till återvinning. Batteridirektivet styr och direktivet gäller självklart även hantering av elbilsbatterier. Under 2022 förväntas en uppgradering av direktivet. En utmaning och samtidigt en möjlighet för näringslivet. Samhället förväntar sig minst lika hög grad av recirkulering när det gäller elbilsbatterier. Men även om elbilsutvecklingen är i sin linda så är livslängden på dagens litium-batterier betydligt längre än för blybatterier. Redan nu räknar man med runt 20 års livslängd på dessa batterier. Därför är det ganska naturligt att börja fundera på ett andra liv för elbilsbatterier från krockade bilar. Att återvinna batterier är i sig ett cirkulärt tänk, men om elbilsbatteriet bara har ett år på nacken känns en omedelbar återvinning samtidigt som kapitalförstöring och en rätt ohållbar åtgärd.

 

-”Självklart kan vi räkna med att begagnade elbilsbatterier dyker upp som reservdelar på traditionellt vis. Men givet att batterierna ser ut kunna hålla lika länge som bilen själv, så kan det ju även bli så att efterfrågan på dessa nya reservdelar blir låg. Samhället behöver därför börja fundera på dessa frågor redan nu”, säger Björn Backe, teknologie doktor vid LTU och projektledare för ett av arbetspaketen i TRE-m projektet.

 

I det nya batteridirektivet återfinns följande formulering: – ”I förslaget finns nya regler för att underlätta återbruk (”second life”) av industriella batterier och batterier till elektrifierade vägfordon. Förslaget innebär att batterier som är uttjänta i sitt första liv upphör att vara avfall om vissa kriterier uppfylls”.

 

-”Inom branschföreningen jobbar vi aktivt med att försöka skapa en bild av framtidens provbehov. Den lösning vi nu visar upp är bara en av många möjliga applikationer för begagnade elbilsbatterier. Vi ville hitta ett motiv till att använda batterier i testverksamheten, men den stora nyttan ligger naturligtvis hos samhället i stort”, säger Jonas Jalar, VD för Arctic Falls och värd för demonstrationen.

 

-”Det är oerhört spännande att vi redan nu hittat en applikation för begagnade batterier och vi är mycket sugna på att ta denna lösning ett steg vidare. Vi har en del tankar om hur vi skulle kunna vidareutveckla det koncept som vi nu har framme och kanske rent av låta vår anläggning bli värd för ett långtidstest. Avgörande är att vi inom regionen hittar partnerskap och börjar bygga kompetens inom detta nya område, säger Zara Forsman, VD, Norrbottens bildemontering.

 

Robert Granström, ordförande för SPGA, avslutar med att klarlägga att denna insats är en del i föreningens plan att bidra till arbetet med en hållbar omställning genom att låta testföretagen fungera som värd för olika demonstrationer.

Förutom själva demonstrationen kommer ett kortare föredrag om möjligheterna med begagnade batterier och framtida partnerskap att hållas.

 

Kontakt för ytterligare information.
Björn Backe, LTU (Mob: 070 677 66 40)
Robert Granström, SPGA (Mob: 070 648 00 42)

ABB and TestInfra Sweden to test electric vehicle (EV) operation on public winter roads

 

  • Aim to make northern Sweden the world’s leading test region for the transport sector’s transition to electricity
  • Making it possible for EV drivers to get safe, smart and sustainable vehicles of the future tested in both -40 and + 30 ⁰C
  • ABB will power the vehicles with two Terra HP chargers (350 kW)

The team behind the SPGA, the car testing industry’s collaborative organization Swedish Proving Ground Association, formed TestInfra Sweden AB earlier this year. The aim of TestInfra is to accelerate electrification in the winter testing region and to support a rapid transition to sustainable transport in Europe and globally. The first agreement has now been signed to secure testing during the coming winter. ABB will provide the charging infrastructure with its Terra high-power chargers.

”We are one of the major suppliers of the charging infrastructure inside the test facilities, and we are happy to supply our Terra HP chargers for final road testing on public roads this winter,” said Eva Kvist Östgren, head of ABB’s e-mobility business in Sweden.

Eva Kvist Östgren, head of ABB’s e-mobility business in Sweden

 

Northern Sweden offers unique opportunities to accelerate the global development towards a sustainable transport sector, both for vehicles and charging infrastructure. With a four seasons context, the Nordic winter is the fundament to test and validate the next generation of robust and sustainable vehicles, in both -40 and + 30 ⁰C. The transition needs to happen quickly, and Sweden can play an important role. TestInfra Sweden AB wants to work together with industry, the academy and society to expand the infrastructure in Norrbotten and Västerbotten.

”In a few years’ time, we estimate that almost all cars tested in the region will be chargeable electric vehicles. Most of the testing will take place inside our test facilities, but the final stages will take place on public roads, and public fast charging is non-existent in the test region,” says Michael Lindeman, chairman of TestInfra Sweden AB.

The international flow of testing customers provides unique opportunities to build knowledge for vehicles with battery and fuel cell technology. Region Norrbotten, Vattenfall and Luleå University of Technology are working together to ensure the rapid integration of e-mobility into the electricity grid.

”With all that is happening in industry and its electrification, we see a great need to start building knowledge about the future energy systems and associated testing needs. ,” says Nils-Olov Lindfors, at Region Norrbotten.

An important topic for sustainable power supply is dynamic load balancing in the grid, to be able to balance power peaks. Vattenfall is already running the FoU project ”Flex Connect” in Riksgränsen to enable a flexible connection agreement for fast charging in areas with capacity shortages. The widespread introduction of e-mobility is not only a challenge, but also an opportunity, in a grid with more and more renewable electricity.

SPGA are interested in looking into alternatives as ”power-pooling”, meaning parked electric vehicles to support the grid with electricity during peak hours: “If 6-7 percent of the Swedish vehicle fleet were to ”lend out” 20 kilometers from their parked electric car during a peak hour it could provide the energy equivalent to the power of a nuclear reactor”, says Robert Granström, chairman of SPGA.

Sarah Rönnberg at LTU’s Department of Engineering Sciences and Mathematics concludes: “Next winter, we and Vattenfall will jointly focus on studying the impact of electric vehicle chargers on the grid and planning the next steps in our tests. In winter 2022-23, we also expect to be able to study how batteries can help stabilize the electricity grid, using public charging points as a starting point.”

Nytt bolag skall säkerställa Norra Sverige som den globalt ledande testregionen för omställningen i transportsektorn

Vintertestregionen i Norra Sverige är den plats i världen som årligen samlar flest aktörer inom automotivesektorn vid ett och samma tillfälle. Här är den pågående globala omställningen av transportsektorn till elektromobilitet väldigt tydlig, vilket föranlett att biltestföretagens samverkansorganisation, SPGA, initierat förstudien ”RETRII”. Som ett tidigt resultat från denna Vinnova finansierade studie bildas nu bolaget ”TestInfra Sweden AB”. Syftet är att säkra den globala tätpositionen inom elektromobilitet och som följd av detta även en snabb omställning till hållbara transporter i Europa och globalt. Den globala närvaron av testande kunder gör att regionen ligger åtskilliga år före resten av samhället när det gäller effekt och påverkan på detsamma. Norra Sverige erbjuder därför unika förutsättningar för att bygga kunskap inför det nära förestående breddinförandet av fordon med batteri- och bränslecellsteknik.

– Vi tror på ett starkt intresse för vätgas, men batteribilarnas lokala påverkan märks tydligt redan nu säger Daniel Ek, VD för Tjintokk AB.
– Om något år bedömer vi inom SPGA att i princip samtliga bilar som testas i regionen är laddbara. Huvuddelen av provningen kommer att ske inne på våra testanläggningar och vi har redan en omfattande laddinfrastruktur innanför grindarna. Sista stegen i provningen sker dock på publika vägar och den publika snabbladdningen är i princip obefintlig i testsregionen.

Förutom utredning av behovsbild och tidsperspektiv inom utveckling, utprovning och integration av elektromobilitet, har RETRII-förstudien även ett arbetspaket gällande organisation och struktur. Analysen från just den delen av studien gör nu att de fyra största testföretagen, redan innan studien är färdig, tagit ett beslut att bilda ett samägt bolag.

Michael Lindeman, VD Icemakers Test AB, fortsätter:
– Vår bild är att vi har en struktur i samhället som tydligt hämmar en snabb omställning. Nätbolagen lyder under monopollagar och kan inte agera proaktivt och resten av kraftsektorn är uppdelad i resultatenheter som isolerat har svårt att, i uppbyggnadsfasen, hitta lönsamhet i publik snabbladdning. Avsaknad av laddare gör att elbilskonsumenten avvaktar, med följden att oljebolagen enkelt kan behålla sina marknadsandelar gentemot kraftsektorn. Och samma mekanismer försenar även utprovningen av kommande fordon.

Mikael Hallin, VD, Colmis AB, fyller på:
– Arjeplogs kommun har aldrig drivit bensinmackar och det har inte varit biltestföretagens uppgift heller. Men någon måste ju ta i frågan och genom TestInfra Sweden AB är vår ambition att kunna leda den publika infrastrukturprocessen, samla ett bredare intresse och skapa snabba resultat i form av infrastruktur på plats i Norrbotten och Västerbotten. Det behövs en drivande part som leder utvecklingen, sätter fart på den nationella dialogen och säkerställer att Norra Sverige fortsätter vara ett globalt ledande testområde med alla fördelar som det medför. 

Jonas Jalar, VD på Arctic Falls, avslutar:
– Norra Sverige erbjuder unika förutsättningar att skynda på den globala utvecklingen mot hållbarhet i transportsektorn, både avseende fordon och laddinfrastruktur.  Omställningen behöver gå snabbt och här finns en viktig roll för Sverige att spela.
– Vi har 8 testvintrar kvar till 2030, det är mycket som är otestat och i den förkommersiella fas som elektromobiliteten befinner sig i går det inte vänta på att enbart med ”traditionella marknadskrafter” lösa behoven av infrastruktur för test, demo och integration. Industri, akademi och samhälle måste jobba tillsammans och vi hoppas att vårt initiativ skall locka fler att sluta upp kring detta viktiga ändamål.

Planen är att inleda i liten skala, vintern 2021-22. Ambitionen är dock en satsning i 100 miljonersklassen och att redan nu engagera en bred skara av intressenter och investerare i arbetet med att forma den integrationstestbädd som hela Europa behöver för att påskynda omställningsarbetet. Robert Granström, Ordförande i Swedish Proving Ground Association, välkomnar intresserade att höra av sig för att etablera samverkan och hitta lösningar.