Nytt bolag skall säkerställa Norra Sverige som den globalt ledande testregionen för omställningen i transportsektorn

Vintertestregionen i Norra Sverige är den plats i världen som årligen samlar flest aktörer inom automotivesektorn vid ett och samma tillfälle. Här är den pågående globala omställningen av transportsektorn till elektromobilitet väldigt tydlig, vilket föranlett att biltestföretagens samverkansorganisation, SPGA, initierat förstudien ”RETRII”. Som ett tidigt resultat från denna Vinnova finansierade studie bildas nu bolaget ”TestInfra Sweden AB”. Syftet är att säkra den globala tätpositionen inom elektromobilitet och som följd av detta även en snabb omställning till hållbara transporter i Europa och globalt. Den globala närvaron av testande kunder gör att regionen ligger åtskilliga år före resten av samhället när det gäller effekt och påverkan på detsamma. Norra Sverige erbjuder därför unika förutsättningar för att bygga kunskap inför det nära förestående breddinförandet av fordon med batteri- och bränslecellsteknik.

– Vi tror på ett starkt intresse för vätgas, men batteribilarnas lokala påverkan märks tydligt redan nu säger Daniel Ek, VD för Tjintokk AB.
– Om något år bedömer vi inom SPGA att i princip samtliga bilar som testas i regionen är laddbara. Huvuddelen av provningen kommer att ske inne på våra testanläggningar och vi har redan en omfattande laddinfrastruktur innanför grindarna. Sista stegen i provningen sker dock på publika vägar och den publika snabbladdningen är i princip obefintlig i testsregionen.

Förutom utredning av behovsbild och tidsperspektiv inom utveckling, utprovning och integration av elektromobilitet, har RETRII-förstudien även ett arbetspaket gällande organisation och struktur. Analysen från just den delen av studien gör nu att de fyra största testföretagen, redan innan studien är färdig, tagit ett beslut att bilda ett samägt bolag.

Michael Lindeman, VD Icemakers Test AB, fortsätter:
– Vår bild är att vi har en struktur i samhället som tydligt hämmar en snabb omställning. Nätbolagen lyder under monopollagar och kan inte agera proaktivt och resten av kraftsektorn är uppdelad i resultatenheter som isolerat har svårt att, i uppbyggnadsfasen, hitta lönsamhet i publik snabbladdning. Avsaknad av laddare gör att elbilskonsumenten avvaktar, med följden att oljebolagen enkelt kan behålla sina marknadsandelar gentemot kraftsektorn. Och samma mekanismer försenar även utprovningen av kommande fordon.

Mikael Hallin, VD, Colmis AB, fyller på:
– Arjeplogs kommun har aldrig drivit bensinmackar och det har inte varit biltestföretagens uppgift heller. Men någon måste ju ta i frågan och genom TestInfra Sweden AB är vår ambition att kunna leda den publika infrastrukturprocessen, samla ett bredare intresse och skapa snabba resultat i form av infrastruktur på plats i Norrbotten och Västerbotten. Det behövs en drivande part som leder utvecklingen, sätter fart på den nationella dialogen och säkerställer att Norra Sverige fortsätter vara ett globalt ledande testområde med alla fördelar som det medför.

Jonas Jalar, VD på Arctic Falls, avslutar:
– Norra Sverige erbjuder unika förutsättningar att skynda på den globala utvecklingen mot hållbarhet i transportsektorn, både avseende fordon och laddinfrastruktur.  Omställningen behöver gå snabbt och här finns en viktig roll för Sverige att spela.
– Vi har 8 testvintrar kvar till 2030, det är mycket som är otestat och i den förkommersiella fas som elektromobiliteten befinner sig i går det inte vänta på att enbart med ”traditionella marknadskrafter” lösa behoven av infrastruktur för test, demo och integration. Industri, akademi och samhälle måste jobba tillsammans och vi hoppas att vårt initiativ skall locka fler att sluta upp kring detta viktiga ändamål.

Planen är att inleda i liten skala, vintern 2021-22. Ambitionen är dock en satsning i 100 miljonersklassen och att redan nu engagera en bred skara av intressenter och investerare i arbetet med att forma den integrationstestbädd som hela Europa behöver för att påskynda omställningsarbetet. Robert Granström, Ordförande i Swedish Proving Ground Association, välkomnar intresserade att höra av sig för att etablera samverkan och hitta lösningar.